การติดตั้ง FreePBX

ดาวน์โหลด ISO ไฟล์จาก www.freepbx.org แล้วเขียนลง DVD นำ DVD ที่ได้ไปติดตั้งบน server เปล่าที่เตรียมไว้

เมื่อ server boot จาก DVD จะได้หน้าจอ ดังรูป เลือก options ตามต้องการ ในที่นี้เราเลือก Asterisk 13 Full Install

server เริ่มอ่านข้อมูลจาก DVD

เลือกเฉพาะ IPv4 แบบ manual configuration

คอนฟิก IP address ให้ server

เลือก time zone

กำหนด root password สำหรับ linux console

ระบบกำลังติดตั้ง packages ต่างๆ

 

เมื่อระบบติดตั้ง packages ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะ reboot server หลังจากนั้นเมื่อระบบเริ่มทำงานอีกครั้ง จะมีการ update FreePBX software

ประมาณ 10-15 นาที เป็นอันสิ้นสุดการติดตั้งจากหน้า linux console