1. แกะกล่อง Mikrotik RB750UPht

ต่อสาย LAN จาก ADSL modem เข้ากับ port 1 ของ Mikrotik ต่อสาย LAN อีกเส้นจาก port 5 ของ Mikrotik เข้า PC ของเรา

เซ็ตเน็ตเวอร์คของ PC ให้รับ IP address (DHCP)

 

2. การใช้งาน Winbox

Winbox เป็นโปรแกรม GUI ที่ใช้ในการคอนฟิก Mikrotik สารมารถดาวน์โหลดได้จาก www.mikrotik.com

เมื่อ ดาวน์โหลดมาแล้วไม่ต้องติดตั้ง สามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้งานได้เลย

 

 

คลิกไปที่แท็บ Neighbors แล้วคลิกปุ่ม Refresh Winbox จะสแกนหาอุปกรณ์ Mikrotik ที่ติดอยู่บนเน็ตเวอร์ค

ถ้าคลิกที่ MAC address, MAC address ก็จะไปปรากฎที่ช่อง Connect TO: คลิกปุ่ม Connect เพื่อติดต่อไปยังอุปกรณ์ Mikrotik

ถ้าติดต่อสำเร็จ เราจะได้หน้าตา WinBox ดังรูป ข้างล่าง

 

 

Mikrotik จะแสดง default configuration ถ้าเราต้องเริ่มใช้งาน default configuration ก็ให้คลิก OK

ถ้าเราต้องการคอนฟิกเองทั้งหมดให้คลิก Remove Configuration เราจะเริ่มจากศูนย์ คือไม่มีคอนฟิกใดๆหลงเหลืออยู่เลย

ดังนั้นเราจะคลิก Remove Configuration Mikrotik จะ reboot ใช้ WinBox ติดต่อกับ Mikrotik อีกครั้งหนึ่ง

 

3. คอนฟิก ether5 interface

เนื่องจาก PC เราต่ออยู่กับ port 5 (ether5) ดังนั้นเราจะเริ่มคอนฟิก ether ก่อนตามขั้นตอน ดังนี้

คลิก IP → Address -> คลิกเครื่องหมาย +

พิมพ์ Address = 192.168.5.1/24

เลือก Interface = ether5

แล้วคลิก OK

 

 

เมื่อกำหนด IP addess ให้ ether5 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคอนฟิก DHCP server ให้กับ

ether5 คลิก IP →  DHCP Server Interface = ether5 แล้วคลิก Next

DHCP Address Space = 192.168.5.0/24 แล้วคลิก Next

Gateway for DHCP Network = 192.168.5.1 แล้วคลิก Next

Address to Give Out = 192.168.5.2 – 192.168.5.254 แล้วคลิก Next

DNS Servers = 8.8.8.8 และ 8.8.4.4 แล้วคลิก Next

Lease Time = 00:10:00 แล้วคลิก Next

 

 

4. คอนฟิก ether1 interface

เนื่องจาก ether1 ต่ออยู่กับ ADSL modem

4.1 ถ้า ADSL run bridge mode

คลิก PPP → คลิกเครื่องหมาย + เลือก PPPoE Client

หัวข้อ General

Name   =   pppoe-out1

Interfaces   =   ether1

คลิก Apply

หัวข้อ Dial Out

Service  =  TOT

User  =  username ที่ได้จาก TOT

Password  =  password ที่ได้จาก TOT แล้วคลิก Apply

 

 

ขั้นตอนต่อไปให้คอนฟิก NAT

คลิก IP → Firewall → NAT  คลิกเครื่องหมาย +

Chain  =  srcnat, Action  =  masquerade แล้วคลิก OK

 

 

เท่านี้ก็จะสามารถใช้งาาน Internet ได้แล้ว

 

4.2 ถ้า ADSL modem แจก IP address

คลิก IP → DHCP Client -> คลิกเครื่องหมาย +

เลือก Interface   =   ether1 แล้วคลิก OK

 

 

ขั้นตอนต่อไปให้คอนฟิก NAT

คลิก IP → Firewall → NAT -> คลิกเครื่องหมาย +

Chain   =   srcnat, Action   =   masquerate แล้วคลิก OK

เสร็จขั้นตอนนี้ เราก็สามารถใช้ Internet ได้แล้ว