1. แนะนำ SipToSis

SipToSis - SIP to Skype integration software คือ ซอฟท์แวร์ที่เชื่อมต่อ SIP/ATA หรือ SIP/PBX กับ บริการ Skype ทำให้

SIP/ATA หรือ SIP/PBX สามารถโทรไปยัง Skype account ได้ หรือ อาจจะใช้ SkypeOut โทรไปยังโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์

มือถือได้ ในทางกลับกัน Skype accounts อื่นๆ สามารถโทรมายัง SIP/ATA หรือ SIP/PBX ได้

 

2. Diagram   

จาก diagram เป็นตัวอย่างการการเชื่อมต่อระหว่าง Asterisk IP PBX และ PC ที่ติดตั้ง Skype และ SipToSis     ที่จริงแล้ว

เราสามารถติดตั้ง Skype และ SipToSis บน Asterisk IP PBX ได้เลย     แต่เพื่อความสะดวกเราได้ติดตั้ง SipToSis บน PC +

Windows XP + Skype ซึ่งสะดวกกว่าการติดตั้งบน Linux

 

3. ขั้นตอนการติดตั้ง

ติดตั้ง Skype บน PC ให้เรียบร้อย

เช็คบน PC ว่ามี Java ติดตั้งอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ download จาก www.java.com มาติดตั้งให้เรียบร้อย อย่างน้อยต้องเป็น

version 1.6

 download SipToSis_XXXXXXXX.zip จาก www.mhspot.com มาไว้ที่ c:\siptosis

แตก file SipToSis_XXXXXXXX.zip แล้ว double click ไฟล์ SipToSis_win.bat

โปรแกรม SipToSis พยายามติดต่อกับ Skype คลิกปุ่ม "Allow access" เพื่อให้โปรแกรม SipToSis สามารถเชื่อมต่อกับ Skype ได้

ถ้าข้อความขึ้นตามนี้ก็แสดงว่า SipToSis สามารถคุยกับ Skype ได้แล้ว

ขั้นตอนต่อไปเราจะคอนฟิก SipToSis ให้เชื่อมต่อกับ Asterisk IP PBX

คอนฟิกไฟล์ siptosis.cfg ตามรูปข้างบน

คอนฟิกไฟล์ SkypeToSipAuth.props ดังรูปข้างบน *,sip:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:5060

123456789 คือ DID ที่กำหนดให้กับ skype trunk

ในส่วน Asterisk IP PBX ก็ให้ Add SIP trunk ดังรายละเอียดข้างบน

Add SIP trunk (ต่อ) 

Add Outbound Routes กำหนด ตัด 8 ออก Skype trunk

สร้าง Inbound Routes สำหรับ call ที่มาจาก Skype 

Call ที่มาจาก Skype จะ route มาที่ extension 202 ของ Asterisk IP PBX

Restart "SipToSis_win.bat" ถ้าได้ message ตามรูปข้างบนแสดงว่า ระบบพร้อมที่จะใช้งานแล้ว

ที่เราคอนฟิกตามที่กล่าวมาทั้งหมดทำงานดังนี้

จาก IP Phones ตัด 8 ออกโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือได้ผ่าน Skype trunk โดยที่ Skype account ของเรา จะต้องมี credit ที่จะโทร

ออกไปยังโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ     จาก Skype accounts อื่นๆ โทรมา Skype account ของเรา call จะ route มาที่ extension

202 ของ Asterisk IP PBX 

 

4. What's next

ถ้าต้องการคอนฟิกหลายๆ Skype accounts จะทำอย่างไร?

ไปที่ www.mhspot.com ครับ มี script ที่จะ generate คอนฟิก สำหรับ multiple accounts

stsTrunkBuilder for Windows ไม่ฟรีครับ 12.99 US Dollar

stsTrunkBuilder for Linux 17.99 US Dollar

สำหรับ Windows ถ้าต้องการ run SipToSis แบบ Windows service ต้องซื้อ Appicus อีกตัว 7.50 US Dollar