ติดตั้ง vtiger CRM 6.4 บน CentOS 6.7

ขั้นแรกติดตั้ง CentOS 6.7 64-bit

เลือก packages Web Server, ติดตั้ง mysql-server, php-mysql, php-imap, php-curl, php-xml

#yum install mysql-server php-mysql

#yum install php-imap php-curl php-xml

disable firewall โดยใช้คำสั่ง setup

#setup แล้วเลือก disable firewall

disable selinux โดย edit file /etc/selinux/config

กำหนด SELINUX = disabled

กำหนดให้ web server start ตอนบูทเครื่อง

#chkconfig httpd on

กำหนดให้ mysql server start ตอนบูทเครื่อง

#chkconfig mysqld on

start web server และ mysql server

#service httpd start

#service mysqld start

ติดตั้ง vtiger CRM 6.4

download vtigercrm 6.4.0.tar.gz จาก เว็บ http://www.vtiger.com/download ไปเก็บที่ /var/www/html

แตกไฟล์

#tar -zxvf vtigercrm6.4.0.tar.gz จะได้ directory vtigercrm

เปลี่ยน owner

#chown apache.apache vtigercrm

#chown apache.apache vtigercrm/* -R

เปิด web browser จาก PC เครื่องอื่น ติดต่อมาที่ vtiger server (ในกรณีของเรา IP = 192.168.1.240)

http://192.168.1.240/vtigercrm

 

เข้ามาหน้าแรก

 

คลิก "I Agree" เพื่อยอมรับ license agreement

 

Installer จะ check ค่า settings ต่างๆ   ให้แก้ไขในไฟล์ /etc/php.ini แล้ว restart web server

#service httpd restart

แล้วคลิกปุ่ม "Recheck"

ถ้าแก้ไขหมดแล้ว จะได้ผลลัพธ์ ในรูปข้างล่าง

 

คลิกปุ่ม "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

ไปที่ console เพื่อสร้าง database vtigercrm ตามรูป

 

 

กลับมาที่หน้าเว็บ ใส่ข้อมูลตามรูปข้างล่าง

คลิกปุ่ม "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

 

คลิกปุ่ม "Next" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

 

เลือก Industry แล้วคลิกปุ่ม "Next"

 

กำลังติดตั้ง รอสักครู่ :)

 

เลือก modules ต่างๆ

 

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว :)