การคอนฟิก inbound route ให้ไปที่ folder

/usr/local/freeswitch/conf/dialplan/public

edit file 00_inbound_did.xml ดังนี้

======================================================

<include>
  <extension name="public_did">
    <condition field="destination_number" expression="^(025809999)$">
      <action application="set" data="domain_name=$${domain}"/>
      <action application="transfer" data="1001 XML default"/>
    </condition>
  </extension>
</include>

======================================================

เบอร์ 025809999 = เบอร์ DID ของเราที่ลูกค้าโทรมา

เบอร์ 1001 คือเบอร์ภายในที่รับสายจาก DID 025809999

freeswitch รองรับ multi-domain เราสามารถกำหนดได้ว่าสายที่มาจากแต่ละ DID route ไป

domain ไหน

เมื่อ edit ไฟล์เสร็จแล้ว เข้า mode cli แล้ว reloadxml

#/usr/local/freeswitch/bin/fs_cli

freeswitch@debian> reloadxml

freeswitch@debian> /quit

แล้วลองทดสอบโทรเข้าได้เลย