ในตอนนี้เราจะติดตั้ง freeswitch 1.10.x บน Debian 11.x 64-bit

ติดตั้ง Debian 11.x แล้วเซ็ต static IP address ให้เรียบร้อย ในบทความนี้เราเซ็ต IP address = 192.168.1.54/24

การติดตั้ง freeswitch ในปัจจุบันต้องขอ Signalwire Personal Access Token โดยต้อง SIGN UP ที่ www.signalwire.com

เพื่อ generate Personal Access Token เมื่อได้มาแล้ว ติดตั้ง freeswitch ตามขั้นตอน ดังนี้

 

TOKEN=YOURSIGNALWIRETOKEN
 
apt-get update && apt-get install -y gnupg2 wget lsb-release
 
wget --http-user=signalwire --http-password=$TOKEN -O /usr/share/keyrings/signalwire-freeswitch-repo.gpg https://freeswitch.signalwire.com/repo/deb/debian-release/signalwire-freeswitch-repo.gpg
 
echo "machine freeswitch.signalwire.com login signalwire password $TOKEN" > /etc/apt/auth.conf
chmod 600 /etc/apt/auth.conf
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/signalwire-freeswitch-repo.gpg] https://freeswitch.signalwire.com/repo/deb/debian-release/ `lsb_release -sc` main" > /etc/apt/sources.list.d/freeswitch.list
echo "deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/signalwire-freeswitch-repo.gpg] https://freeswitch.signalwire.com/repo/deb/debian-release/ `lsb_release -sc` main" >> /etc/apt/sources.list.d/freeswitch.list
 
# you may want to populate /etc/freeswitch at this point.
# if /etc/freeswitch does not exist, the standard vanilla configuration is deployed
apt-get update && apt-get install -y freeswitch-meta-all

เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้ reboot server

#shutdown -r 0

ล็อกอินเข้า server อีกครั้ง แล้วใช้คำสั่ง fs_cli

root@debian:~#fs_cli

freeswitch@debian>

freeswitch@debian>version

 

FreeSWITCH Version 1.10.8-release-20-3510866140~64bit (-release-20-3510866140 64bit) 

freeswitch@debian>status

UP 0 years, 0 days, 0 hours, 24 minutes, 18 seconds, 48 milliseconds, 812 microseconds

FreeSWITCH (Version 1.10.8 -release-20-3510866140 64bit) is ready

0 session(s) since startup

0 session(s) - peak 0, last 5min 0

0 session(s) per Sec out of max 30, peak 0, last 5min 0

1000 session(s) max

min idle cpu 0.00/99.33

Current Stack Size/Max 240K/8192K

freeswitch@debian>/quit

root@debian:~#

 

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งจาก packages ซึ่งง่ายกว่าการติดตั้งจาก source มาก

อย่างไรก็ตามควรจะเรียนรู้ไว้ทั้งสองวิธี เนื่องจากบางครั้ง softwave vesion ที่เรา

ต้องการติดตั้งอาจจะไม่มีใครทำ packages ไว้ก็ได้