1. การ start/stop FreeSWITCH

#systemctl status freeswitch

====================

● freeswitch.service - freeswitch
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/freeswitch.service; enabled)
Active: active (running) since Wed 2017-05-17 12:56:04 +07; 9h ago
Process: 405 ExecStart=/usr/local/freeswitch/bin/freeswitch -u freeswitch -g freeswitch -ncwait -nonat -rp (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 414 (freeswitch)
CGroup: /system.slice/freeswitch.service
└─414 /usr/local/freeswitch/bin/freeswitch -u freeswitch -g freeswitch -ncwait -nonat -rp

May 17 12:56:00 debian freeswitch[405]: 414 Backgrounding.
May 17 12:56:04 debian freeswitch[405]: FreeSWITCH[405] Waiting for background process pid:414 to be ready.....
May 17 12:56:04 debian freeswitch[405]: FreeSWITCH[405] System Ready pid:414

===========================================================

 

#systemctl stop freeswitch

#systemctl start freeswitch

#systemctl status freeswitch

● freeswitch.service - freeswitch

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/freeswitch.service; enabled)
Active: inactive (dead) since Wed 2017-05-17 22:46:53 +07; 1min 33s ago
Process: 405 ExecStart=/usr/local/freeswitch/bin/freeswitch -u freeswitch -g freeswitch -ncwait -nonat -rp (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 414 (code=exited, status=0/SUCCESS)

May 17 12:56:00 debian freeswitch[405]: 414 Backgrounding.
May 17 12:56:04 debian freeswitch[405]: FreeSWITCH[405] Waiting for background process pid:414 to be ready.....
May 17 12:56:04 debian freeswitch[405]: FreeSWITCH[405] System Ready pid:414

 

2. คอนฟิกเบื้องต้นของ FreeSWITCH

คอนฟิกไฟล์ของ FreeSWITCH อยู่ที่โฟลเดอร์ /usr/local/freeswitch/conf

- เปลี่ยน default_password จาก 1234 เป็นค่าที่ต้องการ ในไฟล์ vars.xml

- default คอนฟิกของ freeswitch นี้มี extension 1000 ถึง 1019 ในโฟลเดอร์ /usr/local/freeswitch/conf/directory/default

- default คอนฟิกของ freeswitch มี default dialplan ที่สามารถโทรภายในได้ (1000 - 1019) อยู่ในไฟล์ /usr/local/freeswitch/conf/dialplan/default.xml

 

3. คอนฟิก ip phone

FreeSWITCH server ip = 192.168.1.250

extension = 1000

password = xxxx

 

4. คอนฟิก soft phone

FreeSWITCH server ip = 192.168.1.250

extension = 1019

password = xxxx

 

เมื่อคอนฟิก endpoints ทั้งสองเรียบร้อยแล้ว ทดสอบโทรหากัน ถ้าไม่มีปัญหา

เราก็สามารถคอนฟิกส่วนอื่นต่อไปได้