ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

1. บทนำ

เนื่องจาก Asterisk ไม่มี official RPM packages สำหรับ Asterisk version ใหม่ๆ แล้ว ดังนั้น เราต้องพึ่งพา google

เพื่อหา Asterisk RPM packages ในที่สุดเราก็ได้ Asterisk RPM Packages

จาก https://www.tucny.com/telephony/asterisk-rpms

 

2. ต้องมีอะไรบ้าง

PC หรือ server ติดตั้ง CentOS และกำหนด Fixed IP address ซึ่งดูได้จาก

ติดตั้ง CentOS 7

เซ็ตไอพีบน CentOS 7

 

3. เริ่มติดตั้ง

#yum install wget

#cd /etc/yum.repos.d

#wget https://ast.tucny.com/repo/tucny-asterisk.repo

#rpm --import https://ast.tucny.com/repo/RPM-GPG-KEY-dtucny

แล้ว edit ไฟล์ /etc/yum.repos.d/tucny-asterisk.repo

แก้ enabled=1 ใน section asterisk-common และ asterisk-16

#yum update

เลือกลง packages ที่ต้องการ

#yum install asterisk asterisk-pjsip asterisk-sounds-core asterisk-moh-opsound asterisk-mp3

#systemcti enable asterisk

#systemctl start asterisk

เสร็จแล้ว

ลองเข้า console ของ asterisk

#asterisk -rvvv

 

 เป็นอันว่าเราติดตั้ง Asterisk 16 บน CentOS 7 เรียบร้อย พร้อมที่จะคอนฟิกให้ระบบทำงานตามต้องการ