ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

แก้ไฟล์ /etc/network/interfaces

========================

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.200
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

=================

หลังจากบันทึกไฟล์แล้วให้ restart service ดังนี้

#systemctl restart networking.service