ดาวน์โหลด FreePBX 15 iso image จาก www.freepbx.org เขียนลง DVD แล้วลองติดตั้งดู เลือก FreePBX 15 Asterisk 16

 

 

เลือก Output to VGA

 

 

เลือก FreePBX Standard

 

 

 

set root password

 

 

 set root password

 

 

กำลังติดตั้ง

 

 

หลังจากติดตั้งเสร็จ ใช้ web browser connect ไปที่ IP address ของ FreePBX 15 กำหนด Username / Password สำหรับ admin ระบบ

 

หน้า login คลิก FreePBX Administration แล้วใส่ username, password

 

 

เข้ามาหน้าแรกเป็น dashboard