ดาวน์โหลด FreePBX SNG7 จาก www.freepbx.org เขียนลง DVD แล้วลองติดตั้งดู เลือก Asterisk 15 

 

 

เลือก Output to VGA

 

 

ขณะติดตั้ง

 

 

กำหนด ROOT PASSWORD ยิ่งยากยิ่งดี

 

 

หลังจากติดตั้งเสร็จ ใช้ web browser connect ไปที่ IP address ของ FreePBX SNG7 กำหนด Username / Password สำหรับ admin ระบบ

 

หน้า login