0. การติดตั้ง

การติดตั้ง vicibox ดูได้จาก website www.vicibox.org   หลังจากติดตั้งเสร็จ ใช้ web browser จาก PC/notebook

connect มาที่ http://192.168.1.7/vicidial/welcome.php (ip 192.168.1.7 คือ ip server ที่ใช้ในที่นี้)

คลิกเข้าหน้า admin แล้ว login ด้วย user = 6666   password = 1234   แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. Modify Admin Privileges

คลิกไปที่ Users ⇒ 6666 ⇒ MODIFY ⇒ Set all ADMIN INTERFACE OPTIONS to be 1

แล้วคลิกปุ่ม "SUMMIT"

 

2. Add Phones

คลิกไปที่ Admin ⇒ Phones ⇒ Add A New Phone

 

 

Phone Extension:   200

Dial Plan Number:   200

Voicemail Box:   200

Outbound CallerID:   025251200   (เบอร์ที่ต้องการให้แสดงบนเครื่องลูกคัา ปรึกษาผู้ให้บริการโทรศัพท์, SIP trunk)

Admin User Group:   All Admin User Groups

Agent Screen Login:   200

Login Password:   200

Registration Password:   xxxxxxxxxx

Status:   Active

Full Name:   ใส่ตามต้องการ

Client Protocol:   SIP

Local GMT:   7.00

แล้วคลิกปุ่ม "SUMMIT"

ใช้ softphone หรือ ip phone register เข้ากับ server โดยใช้ extension 200 ที่สร้างชึ้นมา

 

3. Add Trunks

คลิกไปที่ Admin ⇒ Carriers ⇒ Add A New Carrier

ใสค่าตามตัวอย่างข้างล่าง ค่าที่ใส่ลงไปได้มาจากผู้ให้บริการ SIP trunk

 

 

4. สร้าง campaign, load leads, add a list, add users

Campaigns ⇒ Add A New Campaign

Campaign ID:   FIRSTCAM

Campaign Name:   First Outbound Campaign

Admin User Group:   All Admin User Groups

Active:   Y

Allow Closers:   Y

Minimum Hopper Level:   5

Auto Dial Level:   0   (0 => Manual Dial, Preview Dial) (1 to 4 => Auto Dial)

Next Agent Call:   oldest_call_finish

Local Call Time:   9am - 5pm

ใน Detail View,

Dial Prefix:   9

Omit Phone Code:   Y

ที่เหลือปล่อยเป็นค่า default

 

 

สร้าง list

คลิกไปที่ Lists ⇒ Add A New List

List ID:   900

List Name:   My List

Campaign:   FIRSTCAM

Active:   N  (ยังไม่ต้อง Active this list)

 

 

สร้างรายชื่อลูกค้าด้วย excel แล้ว save ในรูปแบบ .csv โดยมี 5 คอลัมน์ ดังนี้

1. List ID

2. Phone Code (phone country code)

3. Phone Number

4. First Name

5. Last Name

load leads จาก file csv ที่สร้างขึ้น

คลิกไปที่ Lists ⇒ Load New ⇒ Leads

 

 

 

แล้วคลิกที่ปุ่ม OK TO PROCESS

 

 

ผลการ load สำเร็จ 50 records ไม่สำเร็จ 0 records

กลับไปที่

Lists ⇒ Show Lists ⇒ คลิก List 900

ดู status ของ list นี้ จะเห็นว่ามี New Load ที่ยังไม่ได้ call จำนวน 50 records ตามที่เรา load เข้าไป

ขั้นตอนต่อไป คือ สร้าง USER GROUPS สำหรับ agents ของ call center ดังนี้

User Groups ⇒ Add A New User Group

 

 

แล้วคลิกปุ่ม "SUBMIT"

สร้าง Call Center Agent ไปที่

Users ⇒ Add A New User

 

 

5. Agent Logging In และ โทรออก

Agent จะใช้ web browser บน PC/notebook connect ไปที่ http://192.168.1.7/vicidia/welcome.php

คลิกเลือก Agent Login

Phone Login:   200

Phone Password:   200

แล้วคลิก "SUBMIT"

จะได้

User Login:   2000

User Password:   2000

Campaign:   FIRSTCAM

แล้วคลิก "SUBMIT"

ระบบจะ ring มาที่ ip phone 200 ให้รับสาย

หน้าจอ PC/notebook ของ Agent จะแสดงดังภาพข้างล่าง

 

 

เมื่อ Agent คลิก "DIAL NEXT NUMBER" ระบบจะโทรออกให้ทันที หรือ Agent สามารถคลิกเลือก "LEAD PREVIEW"

ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของลูกค้าโดย Agent จะคลิกให้ระบบโทรออก หรือข้ามลูกค้ารายนั้นไปก็ได้

 

 

เมื่อระบบโทรออก และ Agent คุยกับลูกค้า ตรงมุมบนขวาจะมีคำว่า "LIVE CALL" สีเขียวแสดงอยู่

รายละเอียดของลูกค้าที่เราโหลดเข้าไปจะแสดงบนจอ จากรูปมี First Name, Last Name และเบอร์โทรศัพท์

ด้านซ้ายมือจะมีปุ่มต่างๆ ซึ่งจะได้แนะนำในตอนต่อไป หนึ่งในปุ่มเหล่านั้น คือ "HANGUP CUSTOMER"

ใช้สำหรับวางสายลูกค้า (เราจะไม่วางสายที่ softphone หรือ ip phone) ไม่ว่าลูกค้าจะวางสายก่อน หรือ

Agent คลิกปุ่ม "HANGUP CUSTOMER" หน้าจอจะแสดงหน้า DISPOSITION CALL

 

 

Agent จะบันทึกว่า call ที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง เช่น ถ้าสามารถปิดการขายได้ ก็คลิกที่ SALE-Sale Made

แล้วคลิกปุ่ม "SUBMIT" ด้านล่าง ระบบก็จะบันทึกผลลัพธ์ดังกล่าว แล้วระบบก็จะแสดงหน้าเดิม พร้อมที่จะให้ Agent

คลิกปุ่ม "DIAL NEXT NUMBER"

ถ้าจะลอง Auto Dial ก็ลองเปลี่ยนค่าใน Campaign Dial Method จาก MANUAL ⇒ RATIO

Auto Dial Level จาก 0 ⇒ 1 แล้วให้ Agent login เข้ามาใหม่ จอของ Agent จะแสดงผลดังนี้

 

 

มุมซ้ายบนจะมีปุ่มสีเหลือง "YOU ARE PAUSED" คลิกปุ่มนี้เพื่อเริ่มรับสาย (ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น "YOU ARE ACTIVE")

เมื่อจะพักก็ให้กดปุ่ม "YOU ARE ACTIVE"

 

6. ตัวอย่าง outbound call center report

 ภาพรวมทั้งระบบ

 

 realtime report

 

realtime campaign summary

 

outbound calling report

 

agent time detail

 

agent performance detail