ซื้อสินค้า VoIP คลิกไปที่ https://www.lazada.co.th/shop/adventek/

1. แนะนำ vega400

vega400 เป็น SIP - T1/E1 gateway รองรับ 120 channels สูงสุด   แต่จำนวน concurrent calls

ขึ้นอยู่กับ license ที่ซื้อมา อาจจะเริ่มที่ 16, 30, 60, 90, 120 ปัจจุบัน vega400 ไม่มีขายแล้ว

Sangoma ออกเป็นรุ่นใหม่ คือ vega400g แต่ Web GUI ก็มีลักษณะเหมือนกัน   คอนฟิกที่เรา

จะกล่าวถึงมีลักษณะ ดังนี้

Elastix -----SIP-----vega400-----E1-----PSTN (TRUE, TOT)

2. เริ่มต้นคอนฟิก 

vega400 มี 2 x 10/100 LAN ports, LAN1 และ LAN2   โดย default ทั้ง 2 ports จะรับ IP

address จาก network   ในกรณีที่ network ไม่มี DHCP server vega400 จะ set LAN1, LAN2

เป็น fixed IP   169.254.xx.yy   โดยที่ xx, yy เอามาจากตัวท้ายของ mac address เช่น

mac ของ LAN1 = ........23C0    -> IP จะเป็น 169.254.35.192

mac ของ LAN2 = ........23C1    -> IP จะเป็น 169.254.35.193

(23 ฐาน 16 = 35 ฐาน 10, C0 ฐาน 16 = 192 ฐาน 10) 

เมื่อเราได้ IP address ของ vg400 มาแล้ว ใช้ web browser connect เข้าไปจะได้หน้า login

ดังนี้ (login = admin, password = admin)

 

 

คลิก Quick Config -> E1/T1 แก้ไช Telephone number list = .* แล้ว submit -> save - apply change -> reboot (reboot ในบางกรณี ดู message จาก web GUI)

Basic Config -> General

Country = UK (ไม่มี TH, ใช้ default)

Timezone Offset = 0700 (GMT +7)

LAN -> Interface ต้อง set เป็น fixed IP address เท่านั้น

Codecs -> ปรับตามต้องการ 

VoIP -> VoIP Routing Mode -> เลือก Send calls via Service Provider/Proxy

VoIP -> Device -Configuration

Proxy address = ip address ของ Elastix

Outbound proxy address = ip address ของ Elastix

Registration Mode = Off 

ไปที่ Expert Config -> E1/T1

Enable port ที่ต้องการ

Network Protocol = euroisdn or qsig (ต่อกับ True, TOT, CAT, TT&T ใช้ euroisdn, ต่อ pbx ต้องเช็ค spec ของ pbx นั้นๆ)

เลือก NT และ Clock Master ในกรณี vega400 ทำตัวเป็น PSTN   ในกรณีของเราไม่ต้องเลือก

Framing/Line Encoding = CRC4/HDB3 (ต่อกับ True, TOT, CAT, TT&T)

 

DTMF Dial Timeout

Timeout จาก E1 -> SIP default = 5, อาจจะปรับลงมาเหลือ 3 หรือ 2 หรือ 1, ลองโทรจาก PSTN เข้า Elastix แล้วสังเกต timeout 

ด้าน Elastix set SIP trunk ดังรูป

้Trunk Name = gw1 ตั้งตามต้องการ 

้host = 192.168.1.36 คือ IP address ของ vega400

 

 setup Outbound Routes / Inbound Routes แล้วลองทดสอบได้เลย :)